Harmonogram

harmonogram do pobrania w formacie MS Word

Harmonogram Seminarium - Poniedziałek, 28 września 2020r.

13.00 – 13.30 Rejestracja uczestników – bufet kawowy przy Sali Konferencyjnej Hotelu Campanile we Wrocławiu
13.30 – 13.40 Otwarcie Seminarium w Sali Konferencyjnej Hotelu Campanile we Wrocławiu
13.40 – 15.40 Sesja I
Zamówienia bagatelne w NOWYM Prawie Zamówień Publicznych, podstawy ustalenia odpowiedzialności osoby udzielającej zamówienia publicznego.
dr Rafał Cieślak – Uniwersytet Warszawski, radca prawny;
Normatywne wzorce postępowania w procesie zaciągania zobowiązań i sankcje za ich naruszenie.
mec. Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;
Wydatki publiczne jednostki sektora finansów publicznych w świetle przesłanek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
15.40 – 16.00 Bufet kawowy
16.00 – 18.00 Sesja II
Faktura VAT jako podstawa dokonania wydatku ze środków publicznych – stwierdzane obszary naruszenia prawa i ich skutki w sferze gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych.
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT
Klasyfikacja budżetowa w jednostce sektora finansów publicznych; występujące nieprawidłowości i ich skutki na tle ustaleń organów kontrolnych.
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych
Odpowiedzialność za zachowania zabronione w przestrzeni działania jednostki sektora finansów publicznych. Podstawy przypisania winy w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (pracownika, głównego księgowego, kierownika jednostki).
mec. Arkadiusz Talik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny
18.00 – 18.30 Bufet lunchowy/lunch serwowany (miejsce kolacji Hotel)
19.00 – 21.00 Wydarzenie artystyczne
Jak mawiają niektórzy "proces edukacji nigdy się nie kończy" ... zatem na kolejną III sesję seminaryjną udajemy się do Teatru Komedia we Wrocławiu celem dokonania inspekcji spektaklu Edukacja Rity (czas trwania: 100 minut)

Harmonogram Konferencji - Wtorek, 29 września 2020r.

8.20 – 8.50 Rejestracja uczestników Konferencji – bufet kawowy przy Sali Konferencyjnej Hotelu Campanile we Wrocławiu
8.50 – 9.00 Otwarcie Konferencji w Sali Konferencyjnej Hotelu Campanile we Wrocławiu
9.00 – 11.15 Sesja I
Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
dr Marcin Kaliński – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;
Nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych – schematy podatkowe MDR oraz najnowsze zmiany w podatku VAT.
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT;
Sprawozdawczość jednostki sektora finansów publicznych: obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i pracownika odpowiedzialnego za prezentowanie danych w sprawozdaniach, praktyczne wskazówki eliminacji potencjalnych nieprawidłowości, ustalenia organów kontroli i ich skutki w przedmiocie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;
Upoważnienie – pełnomocnictwo – powierzenie obowiązków, czyli o podstawach delegacji kompetencji w jednostce sektora finansów publicznych.
dr Anna Rotter – Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;
Zdrowie i programy polityki prozdrowotnej w prawnych granicach wydatków jednostek sektora finansów publicznych.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
11.15 – 11.30 Bufet kawowy
11.30 – 13.00 Sesja II
Nowe Prawo zamówień publicznych w spojrzeniu zamawiającego (w optyce dyscypliny finansów publicznych).
mgr Mateusz Winiarz – Wiceprezes Urzędu zamówień Publicznych, Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji;
Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
dr Wojciech Robaczyński – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji;
Tryby udzielania zamówień w nowym Prawie zamówień publicznych.
dr Rafał Cieślak – Uniwersytet Warszawski, radca prawny;
Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych (z uwzględnieniem projektów unijnych).
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;
13.00 – 13.15 Bufet kawowy
13.15 – 14.45 Sesja III
Dyscyplina finansów publicznych na tle regulacji prawa karnego. Odpowiedzialność karna kierownika i pracownika jednostki sektora finansów publicznych za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (studium przypadków i ograniczenie ryzyka).
dr Paweł Falenta – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego;
Znikomy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych (jako przesłanka niedochodzenia odpowiedzialności) w orzecznictwie organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mec. Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;
Gospodarka finansowa jednostki sektora finansów publicznych – synteza obszarów naruszenia prawa w ustaleniach organów kontroli państwowej.
mec. Arkadiusz Talik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;
Podstawy zwrotu dotacji w orzecznictwie samorządowych kolegiów odwoławczych.
mec. Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;
14.45 – 15.30 Bufet lunchowy/lunch serwowany
15.30 – 17.30 Sesja IV ON-LINE
Tytuły dłużne i ich identyfikacja w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych przez jednostkę sektora finansów publicznych.
mgr Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
Narzędzia overtourismu jako źródło dochodów lokalnych.
prof. UEW dr hab. Dorota Rynio – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
Indywidualny PREWSPÓŁCZYNNIK przy inwestycjach wodociągowo – kanalizacyjnych gminy.
mec. Magdalena Siwek – radca prawny wyspecjalizowany w obszarze obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych, w tym w obszarze prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatku VAT;
Dyscyplina finansów publicznych w zakresie dotowania z budżetu JST klubów sportowych.
mgr Wojciech Lachiewicz – członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
Dotacje na zadania oświatowe: udzielanie, rozliczanie, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
Materialna pomoc socjalna dla uczniów jako zadanie własne gminy.
dr Maciej Kobak – sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;
Umowy wieloletnie i kwalifikowalność ich ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej.
mgr Anna Bandoch – ekonomista, MBA w administracji publicznej, długoletni skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych;
Uchwały w sprawie inkasa na tle przesłanek wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu.
mgr Ewelina Kurzydło – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
Agencje rządowe w sektorze finansów publicznych.
dr Paulina Bieś-Srokosz – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
Uchwały rad gmin w sprawach finansowych w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych.
mgr Wioletta Radecka – st. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
mgr Adriana Kamedulska – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
Zakres stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach dotyczących niepodatkowych należności budżetowych.
mec. Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;
17.30 – 17.45 Zakończenie Konferencji