Wystąpienia konferencyjne

 

Tytuły dłużne i ich identyfikacja w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych przez jednostkę sektora finansów publicznych.
mgr Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;


 

Narzędzia overtourismu jako źródło dochodów lokalnych.
prof. UEW dr hab. Dorota Rynio – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;


 

Dyscyplina finansów publicznych w zakresie dotowania z budżetu JST klubów sportowych.
mgr Wojciech Lachiewicz – członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;


 

Dotacje na zadania oświatowe: udzielanie, rozliczanie, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;


 

Materialna pomoc socjalna dla uczniów jako zadanie własne gminy.
dr Maciej Kobak – sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;


 

Umowy wieloletnie i kwalifikowalność ich ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej.
mgr Anna Bandoch – ekonomista, MBA w administracji publicznej, długoletni skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych;


 

Uchwały w sprawie inkasa na tle przesłanek wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu.
mgr Ewelina Kurzydło – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;


 

Agencje rządowe w sektorze finansów publicznych.
dr Paulina Bieś-Srokosz – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;


 

Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
mgr Adriana Kamedulska – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;


 

Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
dr Marcin Kaliński – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;


 

Nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych – schematy podatkowe MDR oraz najnowsze zmiany w podatku VAT.
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym, ekspert VAT;


 

Sprawozdawczość jednostki sektora finansów publicznych: obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i pracownika odpowiedzialnego za prezentowanie danych w sprawozdaniach, praktyczne wskazówki eliminacji potencjalnych nieprawidłowości, ustalenia organów kontroli i ich skutki w przedmiocie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


 

Oszustwa i nadużycia finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych (z uwzględnieniem projektów unijnych).
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;


 

Zamówienia bagatelne w NOWYM Prawie Zamówień Publicznych, podstawy ustalenia odpowiedzialności osoby udzielającej zamówienia publicznego.
dr Rafał Cieślak – Uniwersytet Warszawski, radca prawny;


 

Nowe Prawo zamówień publicznych w spojrzeniu zamawiającego.
mgr Mateusz Winiarz – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie;


 

Zdrowie i programy polityki prozdrowotnej w prawnych granicach wydatków jednostek sektora finansów publicznych.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia